Program Wzmacniania Rodzin

 

program_wzmacniania_rodzin_male

Program Wzmacnia Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej, skierowany
jest do dzieci i ich rodziców, w ramach którego każda z grup nabywa umiejętności życiowe
i prospołeczne. Dorośli dodatkowo nabywają i kształtują umiejętności wychowawcze,
które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji, która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania
się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Głównym celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców / opiekunów
i sprawowania przez nich należytej kontroli nad dziećmi,  rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży,
wzmacnianie więzi i relacji w rodzinie.

Program pozwala na ograniczenie poniższych czynników ryzyka:

  • w odniesieniu do rodziców: wymagające i odrzucające zachowania rodziców, słaba kontrola dziecka, zbyt surowa i nieadekwatna dyscyplina, brak dyscypliny
    i konsekwencji w zachowaniu rodziców, słaby przekaz na temat zasad rodzinnych.
  • w odniesieniu do dzieci: brak pozytywnych celów, zła relacja z rodzicami / opiekunami, agresywne zachowania, negatywne wpływy rówieśnicze, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, słabe wyniki w nauce.

Wzmacniane są także następujące czynniki chroniące:

  • w odniesieniu do rodziców: kształtowanie pozytywnych uczuć wobec dziecka, odpowiedni nadzór nad dzieckiem, umiejętność stawiania granic, kształtowanie postawy konsekwentnej, czytelne precyzowanie zasad domowych, oczekiwania odpowiednie do wieku i możliwości dziecka, wspierające zaangażowanie rodziny
    w rozwój dziecka, wyrażanie jasnych oczekiwań dotyczących nieużywania substancji psychoaktywnych.
  • w odniesieniu do dzieci: kształtowanie pozytywnej orientacji na przyszłość, umiejętność odpierania presji rówieśniczej, umiejętność radzenia sobie z emocjami, kształtowanie empatii wobec rodziców, przynależność do pozytywnej grupy młodzieży.

Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży
i wspólnych sesji rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się  w tym samym czasie, co sesje dla rodziców.  Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej. Materiał dydaktyczny do zajęć warsztatowych to podręcznik z gotowymi scenariuszami wraz z edukacyjnym materiałem filmowym, który pozwala krok po kroku poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach typowych sytuacji rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce w codziennym życiu, zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego.

Program jest przewidziany do realizacji w dwóch zasadniczych cyklach
– sesje podstawowe i przypominające. Warsztaty w zakresie sesji podstawowych odbywać się będą w okresie 7 tygodni z częstotliwością spotkań jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Cykl zajęć przypominających trwa 4 tygodnie.

Wszelkie informacje uzyskasz pod numerem tel. 531 081 677