Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Spójrz inaczej na agresję – Grupą docelową programu są dzieci w wieku 10-13 lat
Celem ogólnym programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz problemom zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 10-13 lat.
Program Spójrz inaczej opiera się na założeniach psychoprofilaktyki  (Sęk, 1991, Ostaszewski 2003). Koncepcja ta opiera się na założeniu, że u źródeł zaburzeń psychicznych i problemów związanych z zachowaniem są przede wszystkim deficyty umiejętności psychospołecznych, nierozwiązane kryzysy rozwojowe, niskie poczucie własnej wartości, trudne doświadczenia (np. odrzucenie rówieśnicze). Dlatego główne kierunki działań edukacyjnych programu Spójrz inaczej są nastawiane na wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego, rozwijanie umiejętności, które pomagają dzieciom w nawiązywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie
z trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi.

Fred Goes Net – młodzieżowy program profilaktyczny oceniony jako spełniający standardy poziomu I (najwyższego względem badań skuteczności). Zakładamy realizację Programu we współpracy z lokalnie działającymi instytucjami i organizacjami (partnerami) tj. szkołami, policją, podmiotami leczniczymi. Zaleca się uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy i zadań poszczególnych partnerów.

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy,
a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.

Wszelkie informacje uzyskasz pod numerem tel. 531 081 677